รายวิชา

หลักสูตร : ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า20
2ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า20
รวม 40