รายวิชา

หลักสูตร : การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ 20 ชม.20
รวม 20