รายวิชา

หลักสูตร : การจักสานตะกร้าหวาย 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การจักสานตะกร้าหวาย 20 ชม.20
2การจักสานตะกร้าหวาย จำนวน 20 ชม. รือเสาะ20
รวม 40