รายวิชา

หลักสูตร : ช่างปูกระเบื้องตากใบ 50 ชั่วโมง

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างปูกระเบื้องตากใบ50
2ช่างปูกระเบื้องตากใบ 50 ชั่วโมง50
รวม 100