รายวิชา

หลักสูตร : ช่างล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างล้างเครืองปรับอากาศ (แอร์)40
รวม 40