รายวิชา

หลักสูตร : อาหารขนมบาโงสะโต

No. รายวิชา ชั่วโมง
1อาหารขนมบาโงสะโต12
2อาหารขนมมะรือโบตก12
รวม 24