รายวิชา

หลักสูตร : ช่างปูน 40 ชั่วโมงตากใบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างปูน 40 40
2ช่างปูน 40 ชั่วโมง ตากใบ40
รวม 80