รายวิชา

หลักสูตร : ช่างตัดเย็บกระเป๋า ตากใบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างตัดเย็บกระเป๋า ตากใบไตรมาส 450
2ช่างตัดเย็บกระเป๋า ตากใบ ไตรมาส 450
รวม 100