รายวิชา

หลักสูตร : อาหารขนมไตรมาส 4 ตำบลเฉลิม

No. รายวิชา ชั่วโมง
1อาหารขนมไตรมาส 4 ตำบลเฉลิม12
2อาหารขนมตำบลเฉลิมไตรมาส 412
รวม 24