รายวิชา

หลักสูตร : ช่างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะจับจีบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างตัดเย็บผ้าปูโต๊ ะจับจีบ15
2ช่างตัดเย็บผ้าปูโต๊ ะจับจีบ15
รวม 30