รายวิชา

หลักสูตร : ช่างก่อสร้างเบื้องต้น 30 ชั่วโมง สกร.อำเภอแว้ง

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างก่อสร้างเบื้องต้น 30 ชม.30
รวม 30