หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)
1 การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 40
2 การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ขมิ้นชัน 40
3 การทำน้ำสมุนไพร (น้ำขิง น้ำกระชาย) 13
4 การทำไข่เค็ม 13
5 ช่างก่อสร้าง 40 ชั่วโมง สุคิริน 40
6 การทำไข่เค็ม 20
7 การทำผ้าพันคอมัดย้อม 15
8 ช่างปูน 15 ชั่วโมง 15
9 การปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร 40
10 การปลูกฟ้าทะลายโจร 40
11 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น (15 ชม.) 15
12 เกษตรอินทรีย์ สุคิริน 12
13 การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทะลายโจร 40
14 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ส้รางอาชีพ สร้างรายได้ 21
15 ช่างเชื่อมเบื้อ 0
16 เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
17 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 40
18 การขยายพันธุ์พืช 31 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุุไหงโก-ลก 31
19 การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 40
20 การทำชั้นวา 0
21 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น รุ่นที่ 2 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
22 การเพาะไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20
23 การเพาะชำกล้าไม้ 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 40
24 การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
25 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 40
26 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30
27 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอแว้ง 40 ชั่วโมง 40
28 การเลี้ยงผึ้งชันโรง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 40 ชั่วโมง 40
29 การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอสุคิริน 40 ชั่วโมง 40
30 การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กศน.บาเจาะ 30 ชั่วโมง 30
31 การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยาง 0
32 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 14 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 14
33 วิชาเกษตรผสมผสาน 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
34 การทำอาหารว่าง (2) 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
35 การทำกระถางต้นไม้จากเปลือกมะพร้าว จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
36 การทำสบู่จากสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
37 การเลี้ยงเห็ดนางฟ้า จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
38 การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
39 การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ จำนวน 15 ชม. บาเจาะ 15
40 วิชาเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
41 วิชาเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จำนวน 20 ชม. ศรีสาคร 20
42 การทำเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 46 ชั่งโมง สกร.อำเภอระแงะ 46
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)