การตรวจสอบ ข้อมูลผู้เรียน โดยตรวจสอบจากระบบ ITW (นักศึกษาพื้นฐาน)