กราฟแสดงข้อมูล Bar chart

Google Visualization API Sample