ปราชญ์ชาวบ้าน

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน กศน.อำเภอยี่งอ

ตำบล ยี่งอ

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ยี่งอ 2 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม นายยะพา   สูดิง
2 ม.3 ด้านผู้นำศาสนาชุมชน นายฮาซัน  เจ๊ะสนิ
3 ม.4 ด้าน ผดุงครรภ์แผนโบราณ นางกะลือซง       ยูโซ๊ะ
4 ม.5 ด้านเกษตรกรรม นายอับดุรเราะห์มาน   ยูนุ
5 ม.7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   นางเจ๊ะบีเดาะ   อาบูบากา

ตำบล ละหาร

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ละหาร 1 การแพทย์แผนไทย นายอิสมัน   มาหะดุง
2 3 การแพทย์แผนไทย นางลือลาซีย๊ะ  เจ๊ะเด็ง
3 5 ปรัชญา ศาสนา และประเพณี นายอาหะมะ  เจ๊ะปิ 
4 6 อุตสาหกรรมและหัตถกรรม นายเจะอาแว  ดอเลาะ
5 7 การแพทย์แผนไทย  รอกีเย๊าะ    ดือราแม

ตำบล จอเบาะ

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 จอเบาะ 6 ด้าน  เกษตรกรรม นางเจ๊ะซง   เจ๊ะอูมา 

ตำบล ตะปอเยาะ

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ตะปอเยาะ 4 ด้าน  เกษตรกรรม  ศิริ  เกตุกิ่ง

ตำบล ลุโบะบายะ

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ลุโบะบายะ 1 ด้านศาสนาและประเพณี นายลาเต๊ะ  หม๊ะนีลอ
2 1 ด้านการผดุงครรภ์
(แผนโบราณ)
นางสีตีอามีนะ   มะตอแล
3 3  ด้านการเกษตร  นายอมัดรอเฮม    ติสมานิ
4 4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม นางโนรูมา   บิงสายุ
5 5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นายบือราเฮง    แลแงแนะ

ตำบล ลุโบะบือซา

ที่ ตำบล หมู่บ้าน ด้าน ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ลุโบะบือซา 1  วิสาหกิจชุมชน
(การทำขนมเบเกอรี่)
นางสารีพ๊ะ  ละตากอเซ็ง
2 2 ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น นายมะกอเซ็ม   ดอเลาะ
3 3 หัตถกรรม นางลาตีพะ  เจ๊ะหะมะ
4 3  อุตสาหกรรม นายสมาแอ  มามุ
5 3 หัตถกรรม นางสีตีซูนัยด๊ะ     ยูโซะซู
6 3 เกษตรกรรม นายอาซีซี มะสาแม