ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2522 มีหน้าที่รับผิดชอบงานห้องสมุดประชาชน  ได้จัดตั้งห้องสมุดประชาชนทุกจังหวัดและเพิ่มปริมาณห้องสมุดไปสู่อำเภอต่าง ๆ มากขึ้น

พ.ศ.  2535  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ปรับบทบาทห้องสมุดให้กว้างขวาง  โดยมีวัตถุประสงค์  คือ

  1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
  2. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
  3. 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน
  4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

พ.ศ.  2538  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้พัฒนาห้องสมุดขึ้นใหม่  มีภารกิจหลัก  คือ  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ภารกิจรอง  คือ  จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและภารกิจเสริม  คือจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลท้องถิ่น

พ.ศ.  2542  มีโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และมีนโยบายพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต