ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งของห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ถนนรามโกมุท  ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ

จังหวัดนราธิวาส  96180  โทรศัพท์  0-7359-1123  โทรสาร  0-7359-1806