ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอสนับสนุนการพูดชุดคำพูดประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย” เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทาง เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยของรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมไทย โดยในการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติดให้ใช้มาตรการ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยโดยการชักชวน สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัด รวมถึงให้มีอาชีพที่เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

☎️✅สำหรับท่าน(ผู้เสพ)ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด สามารถปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย☎️✅