แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินารสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 และรายวิชาเลือกเสรีในวันที่ 9 มีนาคม 2567 สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส