โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาทักษะ อาชีพ ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน