#มอบวุฒิการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read more

16 ธันวาคม เวลา 15:55 น. · #โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 2565 #กศน.เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more