ายอับดุลรอแม สะมะแอ ครู ผู้ช่วย ปฏิบติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more

นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูผู้ช่วย ดูแล อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เพื่อมาฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more