1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

  1. โครงการปรับปรุงห้องเรียน กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์

๒. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงามมีชีวิต ที่ดึงดูดสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสังคมแห่งการเรียนรู้

3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ โดยกระบวนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาครูให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

 

3.หลักการและเหตุผล

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์เป็นปอเนาะที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปอเนาะได้เข้ารับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้อย่างมีคุณภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพ อาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนสอนขั้นพื้นฐานบางส่วนชำรุดทรุดโทรม เกิดรอยร้าวบนผนังห้องและพื้นห้องยุบลงไป อาจเกิดอันตรายต่อผู้เรียนและไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงสมควรปรับปรุงโดยด่วนเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด  ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้เล็งเห็นถึความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปรับปรุงห้องเรียน กศน. ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์เพื่อให้ห้องเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆในสถาบันศึกษาปอเนาะต่อไป

3.วัตถุประสงค์

1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียน กศน.ในสถาบันปอเนาะสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

2 เพื่อให้ห้องเรียน กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้

4.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ     

  • สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์จำนวน ๑ แห่ง
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน

เชิงคุณภาพ

–  สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์มีห้องเรียน กศน.ที่สามารถจัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

 

 

 

 

 

 

5.วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ครูอาสาฯปอเนาะ กศน.อ.สุไหงโก-ลก 8  คน สถาบันศึกษาอัลอุรวาตุลวุซกอย์ 10 มีนาคม2563
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงาน ครูอาสาฯปอเนาะ กศน.อ.สุไหงโก-ลก 8 คน กศน.อ.สุไหงโก-ลก 11 มีนาคม2563
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด นายอับดุลรอแม

สะมะแอ

๑ คน กศน.อ.สุไหงโก-ลก 12 มีนาคม2563
๔.ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงห้องเรียน กศน. ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ 1 เพื่อจัดสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักศึกษา

3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตที่ดี

5 ส่งเสริมให้นักศึกษารักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

นายอับดุลรอแม

สะมะแอ

1 คน สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ 20-30 มีนาคม 2563
๕.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ 20-30 มีนาคม 2563
๖.สรุปผลและรายงานผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอับดุลรอแม

สะมะแอ

3 เล่ม กศน.อ.สุไหงโก-ลก 20-30 มีนาคม 2563

 .วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

โดยขอใช้แผนงบประมาณ: บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดน  ภาคใต้  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000204019700002 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๗.๑ ค่าวัสดุ

๗.๑.1 ค่าวัสดุ

  1. ปูนซีเมนต์   จำนวน  20  ถุงๆละ 160 บาท         เป็นเงิน  3,200  บาท
  2. ทรายฉาบ   จำนวน 1 คัน รถ 6 ล้อ                    เป็นเงิน  1,600  บาท
  3. สีทาผนัง (เขียวใบตอง) จำนวน 2 ถังๆละ 1,200 บาท     เป็นเงิน  2,400 บาท

7.1.2 ค่าไวนิลโฟมบอร์ด

  1. ไวนิลโฟมบอร์ด ชุดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,600 บาท

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             เป็นเงิน     10,800 บาท

 

หมายเหตุ (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง)

.แผนการใช้งบประมาณ ระบุแผนการใช้งบประมาณตามกิจกรรมโดยจำแนกเป็นรายไตรมาส

 

 

กิจกรรม

ไตรมาส ๑

(ต.ค๖2.-ธ.ค๖2)

ไตรมาส ๒

(ม.ค ๖3.-มี.ค.๖3)

ไตรมาส ๓

(เม.ย๖3.-มิ.ย.๖3)

ไตรมาส ๔

(ก.ค.๖3-ก.ย.๖3)

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย /
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย /
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ /
๔.ดำเนินการตามโครงการ

– โครงการปรับปรุงห้องเรียน กศน. ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะ

อัลอุรวาตุลวุซกอย์

 

10,800

 

 

 

 

๕.นิเทศติดตามผล /
๖.สรุปผลและรายงานผล /

 

. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล   นายอับดุลรอแม สะมะแอ หมายเลขโทรศัพท์  082-826-8065

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์

 ๑๐.เครือข่าย

๑๐.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

๑๐.2 ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๑.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

๑๑.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

๑๒.ผลลัพธ์

-สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์มีห้องเรียน กศน. ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

๑๓.ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๓.๑ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

– ร้อยละ 100 ของสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์มีสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)        

– ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์มีสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

 ๑๔.การติดตามและประเมินผลโครงการ

          – แบบประเมินความก้าวหน้าปรับปรุงห้องเรียน กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ประมวลภาพกิจกรรม