สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์บ้านเลขที่ ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

แหล่งเรียนรู้

1. ศึกษาดูงานสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการน้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

2. ศึกษาดูงานแกะสลักไม้เพื่อการประกอบอาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม