ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรต้นแบบ

ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรต้นแบบ ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แหล่งเรียนรู้

1. ศึกษาดูงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชุมชน ตำบลปูโยะ

2.ศึกษาวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม