ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์

ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย

 ในปี พ.ศ.2549 นายอีลียะห์ มะดาโอ๊ะ ซึ่งเดิมท่านเป็นผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งหนึ่ง ได้มีแนวคิดและความตั้งใจที่จะดำเนินการจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะให้เกิดขึ้นในภูมิลำเนาของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาและขัดเกลาให้เยาวชนในพื้นที่ของท่าน มีความรู้ เป็นคนดีและสามารถเป็นเยาวชนที่สามารถฟื้นฟูศาสนาอิสลามให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากนั้น นายอีลียะห์ มะดาโอ๊ะ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและได้ปรึกษาหารือถึงแนวคิดของการก่อตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยกับท่านและพร้อมที่จะสนับสนับนุนทั้งกำลังกายและทรัพย์สินเพื่อจะให้สถาบันศึกษาปอเนาะเกิดขึ้นในพื้นที่

พ.ศ.2550 นายอีลียะห์ มะดาโอ๊ะ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและได้รับบริจาคที่ดิน เป็นจำนวน 3 ไร่ จากคนในพื้นที่ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาดและอาคารปอเนาะในเบื้องต้น และรับสมัครผู้เรียนมาเรียนในปอเนาะ จำนวน 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้เรียนมาจากลูกหลานของคนในพื้นที่

พ.ศ.2553 นายอีลียะห์ มะดาโอ๊ะ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะให้ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะว่า สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ ซึ่งแปลว่า สถานที่อันสูงส่ง โดยมีนายมะยิ สาแล๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายอีลียะห์ มะดาโอ๊ะ เป็นโต๊ะครู หรือ บาบอ ของสถาบันศึกษาปอเนาะ

ปัจจุบัน สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ มีรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบศาสนาดั้งเดิม (ปอเนาะตูวอ) มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน ที่พักอาศัย อาคารละหมาด  และพื้นที่ว่างสำหรับการขยายในอนาคต มีผู้เรียนทั้งสิ้น 92 คน มีโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และครูอาสาฯปอเนาะ รวมทั้งสิ้น 6 คน

วิสัยทัศน์

 

สร้างสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์ของการศึกษาศาสนา เพื่อยกระดับเยาวชนให้เป็นคนดีและสามารถฟื้นฟูศาสนาอิสลามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในพื้นที่

ปรัชญา

 

ยึดหลักในการศาสนาและอยู่อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

 

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลามของคนทุกคน

อัตลักษณ์

 

สร้างคนดีเพื่อฟื้นฟูศาสนาอิสลาม

ด้านกายภาพ
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์

สถานที่ตั้ง

    สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 อยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอสุไหงโก-ลกประมาณ 20 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปูโยะมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔,๐๒๙ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีน้ำขังตลอดปีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ ๘.๙ มิลิเมตร/ปี

พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ

            ละติจูด….6.112571………..ลองละติจูด……102.015112……

 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         บ้านกูแบบอีแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับ         บ้านลาแล ต.ปาเสมัสอ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เขตป่าพรุโต๊ะแดง ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         เขตตำบลมูโนะอ.สุไหงโก-ลกจ.นราธิวาส

รูปภาพถ่ายดาวเทียม

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99/@6.1038887,102.0162583,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7790353fd88ab416!8m2!3d6.1123924!4d102.0147192?hl=th&authuser=0