#ปรับปรุงโรงเพาะเห็ดน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ”

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

#ครูอาสาฯกศน.ตำบลกะลุวอนิเทศการดำเนินงานสถาบันศึกษาปอเนาะ”

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more

#ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ปอเนาะให้มีความสวยงาม”

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more

ปฏิบัติงานประจำ สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมข้อสั่งการและมติที่ประชุม​ ประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา​สัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน นำไปสู่การปฏิบัติ“ กศน.ตำบลกะลุวอ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

#ร่วมตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

#ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

#การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันปอเนาะวะอซุฎดีน เพื่อความสะอาด สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ “

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more