ปอเนาะวะอซุฎดีน พัฒนามุมเรียนรู้การศึกษาขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

#ปอเนาะวะอซุฎดีน ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON SITE ”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

#ศูนย์สอบ E-Exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตามมาตรการ Work from Home

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

#ศูนย์สอบ E-Exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสเข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการประชุม

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

#การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน”

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

#กิจกรรม“สธ และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะฯ” ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more