#เก็บเห็ดนางฟ้าผลผลิตโครงการ“น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ ”

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

#ปอเนาะได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ online และ on-hand ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

#การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ “On-line” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน”

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

#การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ “On-Hand” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน”

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

“เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการ มติที่ประชุม และเพิ่มเติมของสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม นำสู่การปฏิบัติ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส”

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

#ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อรองรับผู้มารับบริการ

#ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) รูปแบบออนไลน์” กศน.ตำบลกะลุวอ

โครงการอบรมให้ความรู

Read more

“ปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนโฉม กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตามนโยบาย “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

#ปฏิบัติงานสถาบันศึกษาปอเนาะ ทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดภายในและบริเวณภายนอกปอเนาะ”

#ปฏิบัติงานสถาบันศึก

Read more