“การสนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

#พบกลุ่มนักศึกษาชี้แจงการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

# ครูอาสาฯปอเนาะร่วมรับชมกิจกรรม นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ ”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะร่วมคณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลกะลุวอ เดินรณรงค์และเคาะประตูบ้านเพื่อแจกแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมกศน.ตำบลกะลุวอ ให้ความรู้เรื่อง “การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” แก่นักศึกษากศน.ตำบลกะลุวอ

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะร่วมคณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลกะลุวอ กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

#ปรับปรุงโรงเพาะเห็ดน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ”

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more