ปอเนาะวะอซุฎดีน พัฒนามุมเรียนรู้การศึกษาขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

#ปอเนาะวะอซุฎดีน ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON SITE ”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

#ศูนย์สอบ E-Exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตามมาตรการ Work from Home

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

#ศูนย์สอบ E-Exam กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสเข้าร่วมประชุมทดสอบระบบการประชุม

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more