#การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน”

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

#กิจกรรม“สธ และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะฯ” ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

#เข้าร่วมทดสอบระบบการประชุม“สธ และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะฯ” ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

#ผู้อำนวย กศน.นิเทศติดตามการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้”

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

#การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชน”

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

#โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” โดยสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 2

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

#โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะปฏิบัติงาน สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีนตามมาตรการ Work from Home

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง“การมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” ของสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน รุ่นที่ 2

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more