1 ปอเนาะ 1 โครงการ

โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.  เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ  สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน   จำนวน  1  แห่ง

         2. เชิงคุณภาพ  สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

วิธีดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

งบประมาณ

1.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 1  คน

 

 

สถาบันศึกษาปอเนาะ

วะอซุฎดีน

 

2 มีนาคม 2563

2.วางแผนการดำเนินงาน/ประสาน

เครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานเครือข่ายการ

ดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน

 

กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 3

มีนาคม 2563

3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ครูอาสาฯปอเนาะ 1  คน

 

สถาบันศึกษาปอเนาะ

วะอซุฎดีน

3

มีนาคม 2563

4.ดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๑. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความพร้อมในการเรียนรู้

๒. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

3. เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้

สถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอเมืองนราธิวาส 1 แห่ง

14 คน

สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน 16 – 17

มีนาคม 2563

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

5.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน 1 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน 17

มีนาคม๒๕๖3

6.สรุปผลและรายงานผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 3  เล่ม สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน 19 – 20

มีนาคม 2563

 

วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000204019700002 กิจกรรม ๑ ปอเนาะ  ๑ โครงการพัฒนา ภายในวงเงินจำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

         ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ                                      เป็นเงิน 10,800.-บาท

                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-ชื่อสกุล ว่าที่ ร.ต.หญิงสโรชา  ยอดรัก

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน โทร 092-621-9686

ผลการดำเนินโครงการ

จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ
. เพศ

๑.๑  ชาย

๑.๒  หญิง

 

14

 

100

รวม 14 100

จากตาราง ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีจำนวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 100   ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด

ภาพกิจกรรม