ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ของสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน

สภาพทั่วไปของสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน

           สถาบันศึกษาปอเนาะวะอฺซุฎดีน  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2495โดยอัลมัรฮูมมาฮมูดบินมูฮัมมัดอามีน  ต่อมาได้ทำการจดทะเบียน ปี พ.ศ.2547  มีเนื้อที่ 21 ไร่  ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่ 57 หมู่ 7 บ้านรอตันบาตู  ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหาร นายมูหัมมัดซอฟวาน  มะมิงบาบอ และนายมูหะมะยะโกะ  ใสทอง มีโต๊ะครูเป็นผู้ช่วย มีจำนวนนักศึกษา  14  คน

สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน

สถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน ตั้งอยู่ที่  57 หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนภาษาอาหรับแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา

– ช่วงที่ 1 เรียนเวลา 06.00-08.00 น.

– ช่วงที่ 2 เรียนเวลา 09.00-11.30 น.

– ช่วงที่ 3 เรียนเวลา 13.30-15.30 น.

– ช่วงที่ 4 เรียนเวลา 18.00-20.30 น.

*หยุดเรียนวันศุกร์

การเรียนสามัญ

จัดการเรียนการสอน  ในวันพฤหัสบดี  เวลา  08.30 – 16.30 น.

การคมนาคม

การคมนาคมของสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน  มีการคมนาคมที่สำคัญคือการคมนาคมทางบก  โดยใช้ถนนทางหลวงชนบทใช้ภายในตำบลกะลุวอ  ระยะทางจากสถาบันปอเนาะวะอซุฎดีน  ถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส  ประมาณ  15 กิโลเมตร

ลักษณะพื้นที่

ในสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฎดีน  จะเป็นพื้นที่ราบมีพื้นที่  ทั้งหมดประมาณ  17  ไร่

นโยบายของสถาบันการศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านศาสนา
  2. เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนมุสลิม ให้เป็นคนดีละมีคุณธรรม
  3. เพื่อมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติศาสนกิจ
  4. เพื่อการทำงานให้มีประโยชน์กับสังคม
  5. ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการดำรงชีวิตที่ดี
  6. การรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

ยกระดับการศึกษาให้เยาวชนมุสลิมส่งเสริมการศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะ

วัตถุประสงค์

  1. เยาวชนมุสลิมในปอเนาะได้รับการยกระดับการศึกษา
  2. เยาวชนในปอเนาะได้รับการศึกษาสายสามัญควบคู่ศาสนา
  3. นักศึกษามีคุณธรรม-จริยธรรมรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและสังคม
  4. เปิดโอกาสให้ฝึกอาชีพตามความถนัด