ดเตรียมสถานที่ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน”

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ทีมครู กศน.ตำบลแว้ง ร่วมกับุคลากร สกร.อำเภอแว้ง จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง จังหวัดนรธิวาส