“ กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ทีมครู กศน.ตำบลแว้ง พร้อมด้วยนางสาวปริยาภัทร มะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ณ บ้านฆอเลาะทูวอ ม.7 บ้านกูวา ม.5 และบ้านกรือซอ ม.4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส