เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ระหว่าง อำเภอแว้ง กับ อำเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการออกกำลังกาย และมี นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หน่วยกองกำลังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส