รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567”

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวฟาตีมา อาแว ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวมาริสา ดารามั่น ตำแหน่งครูอาสาฯประจำศรช.ตำบลแว้ง นางสาวยูรณี ยูนุ๊ ตำแหน่งครูอาสาฯ นางสาวปียาอร บือราเฮงตำแหน่งครูอาสาฯประจำศรช.ตำบลโละจูด ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้ง 3 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปล…

ดูเพิ่มเติม