ดำเนินการนิเทศ จัดกลุ่มอาชีพ “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจำนวน 30 ชั่วโมง”

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more