ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันที่ 21

Read more