ประวัติ กศน.ตำบล

                             ในปี สมัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๔    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง    ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโก  หมู่ที่ ๒  ตำบลโต๊ะเด็ง

ซึ่งเป็นอาคารสถานที่สำนักสงฆ์เก่า  มาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง

                             ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑  ศูนย์การเรียนชุมชน ได้เปลี่ยนซื่อเป็น กศน.ตำบล และได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่                     อาคาร อบต.เก่า ในบริเวณโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ ๑ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                            ปัจจุบัน มี นางสาวจันทิรา สือแม เป็นครูอาสาสมัคร ประจำ กศน.ตำบลโต๊ะเด็ง . มี นายโมฮัมมัดซัฟฟรีย์   นารอเอ็ง  เป็นครูอาสาสมัครประจำตำบลโต๊ะเด็ง และมี ว่าที่รต สหัฐ มะดาแฮ  เป็นครูอาสาสมัครประจำปอเนาะโต๊ะเด็ง ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนให้คำปรึษา แนะแนว กับนักศึกษา และประชาชนในตำบล