ตัวแทนนักศึกษากศน.ตำบลตันหยงมัส  เข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

ตัวแทนนักศึกษากศน.ตำบลตันหยงมัสเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″

“โครงการอบรมเช

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยในชีวิตประจำวัน วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more