กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more