ส่งนักศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด

Read more

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more

ประสานทีมวิทยากร เพื่อจัดค่ายอบรมนักศึกษา ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15  กุมภาพันธ

Read more

ส่งนักศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อนำความรู้ไปจัดกระบวนการวัดผล ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more