จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพีวิต(กพช.) วันที่ 19 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2567
นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายธนพัฒน์ ชาญแท้ นายประดับ ล่องสมุทร ครูอาาสาฯ ศรช. และนางสาวนวพร บัวกิ่ง ครูสอนคนพิการ พร้อมนักศึกษา ศกร.ตำบลพร่อน สกร.อำเภอตากใบ จัดโครงการกิจกรรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) ชื่อโครงการพัฒนาความพร้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ศกร.ตำบลพร่อน ตามนโยบายและจุดเน้นของ สกร.ปี พ.ศ.2567 จัดโดยโครงการจัดระว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศกร.ตำบลพร่อน หมู่ที่6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส