นายสะมะแอ มามะ

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะพื้นบ้าน การแสดงซีละ

ชื่อ – สกุล นายสะมะแอ มามะ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 6 ชื่อบ้าน สันติสุข ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 087-3952023

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม

พิกัด