นายวันดี  มะแล๊ะ

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการศึกษา

ชื่อ – สกุล นายวันดี  มะแล๊ะ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ชื่อบ้าน ชุมบก ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 089-5954564

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

พิกัด  6.212448-102.045161