นายรอนิง บูกุ

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

ชื่อ – สกุล นายรอนิง  บูกุ 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ชื่อบ้าน โคกกะเปาะ ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 084-6485859

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

พิกัด  6.204907,102.06519