นายมะอารารี เว๊าะ

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ – สกุล นายมะอารารี  เว๊าะ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ชื่อบ้าน ชุมบก ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 086-2929994

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม

พิกัด  6.213009,102.044835