นายกูมะ กุสุหลง

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม

ชื่อ – สกุล นายกูมะ  กุสุหลง

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ชื่อบ้าน ชุมบก ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 084-8625144

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม

พิกัด  6.208864,102.044619